Relatorio Asidente/incident - Accident report

Ro'o mout no estragus
 Data : 2012-05-04
 Fatin : Atauro-Lirang
 Latitude/Longitude :
 Detailu : Detailu asidenti: Asidente akontese iha Atauro-Lirang Iha dia 04-05-2012 akontese ro'o mout no hetan estragus tamba anin bo'ot korenti no laloran bo'ot iha oras tuku 11 dader OTL ro'o ne'e naruk 12m luan 2m uza motor Yanmar TS.300 ro'o ne'e la aproveita rahun hotun no sasan lakon.Kubox ida ho ikan,ema nain 8 la kanek,la mate,no hetan salva husi ro'o 3(tolu) 1.Polisia Maritima 2.Salva husi maluk peskador Sr.Mouzinho de Araujo hanesan kapitaun hateten ro'o ne'e rahun no ikan ne'ebe lakon ho valor $.5.00 Dolares Amerikano.