Kapturasaun Roo Pesca Ilegal.
Rabu,
Centro Pesca Waiaka/Mulia//Baucau- Iha dia 31 de agostu de 2013 hetan kapturasaun roo ilegal ida tama husi indonesia mai iha timor iha centro peskador waiaka/mulia sub Distrito Quelicai Distrito Baucau prende husi Polisia Distrito Baucau. Kronologia de akontesemento ne tamba sira lori ikan ho spesis Kasareta 300 kg, ema hamutuk nain rua agr iha hela sela polisia Baucau hodi hein prosesu. Ikan sira ne ekipa konjunta husi Karantina, Alfandega, Pesca hamutuk ho ikan nain ba kedas halo destroisaun iha fatin Robubu, Suco Tekinomata, Sub Distrito Laga Distrito Baucau.