Secretariu de Estadu da Peskas lansa dokumentus Tara Bandu iha aldeia Beacou
Selasa,
Atabae, Bobonaro-

Iha loron Tersa, 28 Agustu 2012, Komunidade aldeia Beacou, suco Aidabaleten, sub-distritu Atabae, distritu Bobonaro hala’o lansamentu ba dokumentus lei Tara Bandu no hala’o ceremonia Tara bandu. Eventu nebe’e hetan suporta husi projetu Regional Fisheries Livelihoods Programme (RFLP) Timor-Leste nebe’e hetan fundus husi Liu Rai Spanha, no implementa liu husi Food and Agriculture Organization of United Nation (UN-FAO).

Eventu ne’e hetan partisipasaun husi Sekretariu de Estadu da Peskas, Sr.Rafael Goncalves Pereira, Administrador sub-distritu Atabae, ekstensionista, autoridades lokal, Padre Paroki Atabae, peskadores no komunidade aldeia Beacou.

Objetivu husi eventu ne’e maka halo lansamentu ba lei Tara Bandu  aldeia Beacou nebe’e’e iha ona iha formatu hakerek, no mos halo ceremonia Tara Bandu hodi proteje rekurusu naturais, liu-liu husi parte peskas.

Sekretariu de Estadu da Peskas, simbolikamente loke eventu ne’e ho tesi vita no dada hena no kontinua ho esplikasaun ba mapa Tara Bandu husi District Field Manager RFLP. Iha momentu ne’e mos Sekretariu de Estadu da Peskas simbolikamente entrega apereilhu GPS Sounder (1) nebe’e suporta husi RFLP Timor-leste hodi fo impresta no involve peskador iha bathymetry survey. Iha opurtunidade ne’e mos administrador sub-distritu entrega apareilhu SPOT (1) hodi involve peskador atu kontrola ita nia rekursu tasi, no husu ajuda (operasuan SAR) bainhira iha situasaun perigu.

Sekretariu de Estadu da Peskas hateten iha nia abertura, “Tara bandu hanesan ita nia kustumi nebe’e eziste husi tempu uluk to’o agora. Tara bandu ita utiliza hanesan meios ida atu bele proteje no konserva ita nia rai husi foho ba tasi. Importante maka ita iha ona hanoin atu estabelese Tara Bandu, ita mos tenke iha komitmentu atu asegura Tara Bandu iha suksesu ba tempu naruk. Liu husi Tara Bandu mak tenke halo jestaun oinsa atu tau matan ba ita nia rekursu husi rai maran to’o tasi.”

“Tasi ka aktividade peskas hanesan kampu de trabalho ba ita hotu. Ita tenke garantia katak ba jerasaun foun tuir mai rekursu sei iha nafatin. Tamba ne’e maka jestaun ba ita nia rekursu tasi importante teb-tebes”,  Sekretariu de Estadu da Peskas hatutan.

Iha momentu ne’e mos, chefe de suco Aidabaleten, Sr. Alberto Fontes, lee dokumentus fatin Tara Bandu  no rekursu naturais nebe’e’e komunidade aldeia Beacou proteje no sansaun ba ema nebe’e’e viola Tara Bandu ne’e. Rekursu naturais nebe’e komunidade aldeia Beacou proteje maka hanesan: bee matan, ahu ruin, lenuk, niki, manu andorinha, duut, ai-hun, ai-parapa, ai-kameli, ai-karap, ai-sukaer, fatin halo masin; no fatin Tara Bandu hanesan Oho no Rae, Lulin Bauk, no Namon matan.

Depois de lansamentu, komunidade Beacou kontinua hala’o ceremonia iha fatin Tara Bandu  Oho no Rae no Namon matan. Iha Oho no Rae, sira simbolika hatudu buah no malus, etu no tua, oho bibi ho nia signifika hodi proteje foho lulik, hanesan ai no foho sira. Iha Namon matan, lia nain sira oho fahi no hakoi ikan ho simbolika bolu ikan no proteje rekursu tasi, hanesan, ikan, ahu ruin, lenuk, no ai-parapa.